YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Năm 2006 con cháu trong họ cung tiến về nhà thờ

- Gia đình hậu duệ Phạm Hữu Lịch – Đời thứ 15 - Chi 1 và gia đình hậu duệ Phạm Hữu Sự - Đời thứ 15 - Chi 1 cùng nhau cung tiến: 1 bộ tam sự 45cm (1 đỉnh đồng, 2 cây nến) bằng đồng đặt cung giữa.

- Gia đình hậu duệ Phạm Văn Tuất - Đời 16 - Chi 1 cung tiến: 1 cỗ nhang án (bàn thờ) cung giữa; 2 hoành phi bên tả, hữu.

- Gia đình hậu duệ Phạm Đăng Lâm - Đời 16 - Chi 1 cung tiến: 1 trống cúng tế lễ (chiều rộng: 40cm; chiều cao: 20cm; da trâu; tang trống gỗ mít); 1 trống cúng tế lễ nhỏ (da trâu; tang trống gỗ mít); 1 bộ nạo bạt đồng nhỏ 15cm.

- Gia đình hậu duệ Phạm Trường Sơn – Đời thứ 16 - Chi 1 cung tiến: 1 cuốn thư cung giữa; 1 đôi câu đối lòng máng; 20 bộ bát đĩa.

- Gia đình hậu duệ Phạm Văn Chương – Đời 16 - Chi 1 cung tiến: 1 cỗ nhang án (bàn thờ) bên tả.

- Gia đình hậu duệ Phạm Văn Vinh – Đời thứ 16 - Chi 3 cung tiến: 1 bộ tam sự 35cm (1 đỉnh đồng, 2 cây nến) đặt bên hữu.

- Gia đình hậu duệ Phạm Đức Hậu – Đời 16 – Chi 3 cung tiến: 1 chuông đồng cao 45cm.

- Gia đình hậu duệ Phạm Văn Truyền - Đời 17 - Chi 2; gia đình hậu duệ Phạm Văn Tuyên – Đời 17 - Chi 2 và gia đình hậu duệ Phạm Văn Quang – Đời 17 - Chi 2 cùng nhau cung tiến: 2 bộ đài nến sơn son 6 món gỗ mít (1 mâm bồng; 2 ống hương; 3 chén nước) đặt cung bên tả, hữu.

- Gia đình hậu duệ Phạm Ngọc Anh - Đời thứ 17 - Chi 2 cung tiến: 1 cỗ khám thờ lớn (3 cung) đặt cung giữa (Thờ Thủy thủy tổ 9 đời) cao 1m2 rộng 0,85m; một cỗ khám thờ nhỡ (1 cung) đặt bên hữu (Thờ Cao cao tổ cô) cao 1m05 rộng 0,61m; 1 cửa võng cung giữa.

- Gia đình hậu duệ Phạm Chí Thanh – Đời 17 – Chi 3 cung tiến: 1 chiêng đồng đường kính 45cm.

- Gia đình hậu duệ Phạm Văn Mùa – Đời 17 – Chi 4 cung tiến: 1 cỗ khám thờ nhỡ (1 cung) đặt bên tả (Thờ 8 Tổ Chi) cao 1m05 rộng 0,61m.

- Gia đình hậu duệ Phạm Văn Nguyên – Đời thứ 17 - Chi 4 cung tiến: 1 bộ tam sự 35cm (1 đỉnh đồng, 2 cây nến) đặt bên tả.

- Gia đình hậu duệ Phạm Văn Trung – Đời 17 – Chi 5 và gia đình hậu duệ Phạm Văn Bình – Đời 17 - Chi 5 cùng nhau cung tiến: 1 đôi câu đối phẳng.

- Gia đình hậu duệ Phạm Văn Ngọ - Đời thứ 17 – Chi 8 cung tiến: 1 cỗ nhang án (bàn thờ) bên hữu và 2 cửa võng bên tả, hữu.