YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Ngày Tế - Lễ - Giỗ

- Ngày tế xuân: 15/1 (âm lịch) hàng năm;

- Ngày hội mả: Ngày đầu tiết thanh minh;

- Ngày giỗ tổ:

+ 13/2 (âm lịch) Hiển Thủy Tổ Khảo: Phạm Hữu Công, tự Dũng Đức;

+ 23/8 (âm lịch) Hiển Thủy Tổ Tỷ: Hiệu Từ Thiên;

+ 17/11 (âm lịch) Hiển Cao Tằng Tổ Cô: Hiệu Hoa Dung Nương; Hiệu Diệu Thận; Hiệu Hường Xuân Thanh.

- Ngày tết Đoan ngọ: 5/5 (âm lịch) hàng năm;

- Ngày Lễ Vu Lan và ngày Lễ cúng Cô hồn: 15/7 (âm lịch) hàng năm;

- Ngày đông chí: Ngày theo lịch hàng năm vận hành của vũ trụ.