YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Thủy tổ dòng tộc

THỦY TỔ DÒNG TỘC

         Thủy Tổ là những người đầu tiên lập ra một dòng tộc, là người có công “khai sơn phá thạch”, khởi đầu cho dòng họ tại một địa phương nhất định. Dòng tộc Phạm Hữu ta cụ Hiển Thủy Tổ Khảo, Phạm Hữu Công đã sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất Yên Mô (nay là Làng Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), theo thời gian, dòng tộc sinh sôi nảy nở, bao gồm nhiều chi ngành, thế hệ nối tiếp thế hệ. Nhưng dòng tộc không chỉ bao gồm những người thuộc thế hệ trước mà cả người cùng thế hệ và cùng thời với nhau, bắt nguồn từ vị Thủy Tổ chung.

HIỂN THỦY TỔ VÀ HIỂN CAO TẰNG TỔ

ĐỜI THỨ 2 ĐẾN ĐỜI THỨ 9 HỌ PHẠM HỮU

         Đời thứ 1:       Hiển Thủy Tổ Khảo, Phạm Hữu Công, Tự Dũng Đức

         Cụ sinh ra:

         Đời thứ 2:        Tự Dũng Sơn                                      Con trai cụ Dũng Đức

         Đời thứ 3:        Tự Dũng Nghĩa                                   Con trai cả cụ Dũng Sơn

         Đời thứ 3:        (thất lạc thông tin)                              Con trai thứ 2 cụ Dũng Sơn

         Đời thứ 4:        Phạm Hữu Kính, Tự Phúc Tâm          Con trai cả cụ Dũng Nghĩa

         Đời thứ 5:        Phạm Ngọc Tắc, Tự Đức Mạnh          Con trai cả cụ Phúc Tâm

         Đời thứ 6:        Phạm Ngọc Đường, Tự Phúc Bình,    Con trai cả cụ Đức Mạnh

         Đời thứ 7:        Phạm Đăng Sỹ, Tự Đạo Ân                Con trai cả cụ Phúc Bình

         Đời thứ 7:        Phạm Đăng Tường                              Con thứ 2 cụ Phúc Bình

         Đời thứ 8:        Phạm Hữu Quang, Tự Đạo Âu,          Con trai cả cụ Đạo Ân

         Đời thứ 8:        Tổ cô,  Hiệu Hoa Dung Nương          Con gái cụ Đạo Ân, em gái cụ Đạo Âu

         Đời thứ 8:        Phạm Xuân Phương                            Con trai cả cụ Đăng Tường

         Đời thứ 8:        Phạm Đăng Quýnh                             Con thứ cụ Đăng Tường

         Đời thứ 9:        Phạm Hữu Ninh, Tự Định Chí            Con cả cụ Đạo Âu

         Đời thứ 9:        Tổ cô- Hiệu Diệu Thận                       Con gái cụ Đạo Âu

         Đời thứ 9:        Tổ cô- Hường thị Xuân Thanh           Con gái cụ Xuân Phương

         Đời thứ 9:        Phạm Đăng Quang                              Con trai cả cụ Đăng Quýnh

         Đời thứ 9:        Phạm Đăng Kính                                Con thứ 2 cụ Đăng Quýnh