YÊN MÔ THƯỢNG, YÊN MẠC, YÊN MÔ, NINH BÌNH

img
Phả hệ đồ

Thông báo dòng tộc

26/12/2023 , 04:12 am

Hội đồng gia tộc thông báo giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô của dòng họ Phạm Hữu

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu. Thứ 6 ngày 29/12/2023 tức ngày 17/11/2023 (âm lịch) là ngày giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô ...27/03/2023 , 08:03 am

Hội đồng gia tộc xin thông báo chương trình thanh minh của dòng họ Phạm Hữu, làng Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu.


30/11/2022 , 01:11 am

Hội đồng gia tộc thông báo giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô của dòng họ Phạm Hữu

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu. Thứ 7 ngày 10/12/2022 tức ngày 17/11/2022 (âm lịch) là ngày giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô ...


09/09/2022 , 01:09 am

Hội đồng gia tộc thông báo ngày giỗ Hiển Thuỷ Tổ Tỷ, hiệu Từ Thiên của dòng họ Phạm Hữu

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu.


07/03/2022 , 12:03 pm

Hội đồng gia tộc thông báo ngày giỗ Hiển Thuỷ Tổ Khảo Phạm Hữu Công, tự Dũng Đức của dòng họ Phạm Hữu

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu. Thứ 3 ngày 15/3/2022 tức ngày 13/2/2022 (âm lịch) là ngày giỗ Hiển Thuỷ Tổ Khảo Phạm ...


17/12/2021 , 02:12 am

Hội đồng gia tộc thông báo giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô Tỷ của dòng họ Phạm Hữu

Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu. Thứ 2 ngày 20/12/2021 tức ngày 17/11/2021 (âm lịch) là ngày giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô Tỷ của dòng ...


26/09/2021 , 02:09 pm

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Thủy Tổ Tỷ, Hiệu Từ Thiên

Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu.


23/03/2021 , 01:03 pm

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình thanh mình năm 2021 của dòng họ

Hội đồng gia tộc xin thông báo chương trình thanh minh của dòng họ Phạm Hữu, làng Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình cụ thể như sau


10/03/2021 , 08:03 am

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Thủy Tổ Khảo, Phạm Hữu Công, Tự Dũng Đức

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu. Thứ 5 ngày 25/3/2021 tức ngày 13/2/2021 (âm lịch) là ngày giỗ Thuỷ tiên tổ khảo Phạm ...


21/12/2020 , 04:12 pm

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Cao Tằng Tổ Cô của dòng họ Phạm Hữu

Kính thưa! Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu.


17/09/2020 , 08:09 pm

Hội đồng gia tộc thông báo chương trình giỗ Hiển Thủy Tổ Tỷ, Hiệu Từ Thiên

Các bậc kì lão, các bá, thúc phụ, các ông, các bà cùng các anh chị em, con cháu nội ngoại họ Phạm Hữu. Thứ 6 ngày 09/10/2020 tức ngày 23/08/2020 (âm lịch) là ngày giỗ Thủy Tổ Tỷ, Hiệu Từ Thiên của ...